วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(25ก.ค.55) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12 สงขลา จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า  200 คน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสงขลา

นางชญาดา สกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและมีเวลาในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้า รวมถึงการติดตามและประเมินผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาครวมและรายสาขาว่าจะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไร ทางสถาบันฯจึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยแยกภารกิจดำเนินการเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนแรก เป็นการเสวนาเรื่อง " การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลกระทบและมาตรการรองรับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร , มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(มาตรฐานอาชีพ) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่วนที่ 2 เป็นการระดมความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้ง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมภาคบริการ ฯลฯ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในวันนี้ จะนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการจะได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน(Labour Productivity) เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากลต่อไป

Read more...

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คณะทรัพยฯ มอ.หาดใหญ่ จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

ข่าว สงขลา / คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ "ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" โดย คุณพูนชัย อมรางกูร ผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัทพงษ์เจริญ จำกัด ธุรกิจการค้า สินค้าเกษตรจำพวกผักและผลไม้ระหว่างประเทศ) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟังแนวทางความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการเกษตร(ผักและผลไม้) ตลอดทั้งการเตรียมความ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลเนื่องมาจากการเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นี้ สอบถามและแจ้งชื่อเข้ารับฟังได้ที่ คุณวิริยา โทร. 074-286027 (โทร.ภายใน ม.อ.6027 6026) คุณกชพร โทร. 074-286122 (โทร.ภายใน ม.อ.6122) ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2555

Read more...

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ททท.จัดสัมมนาที่หาดใหญ่ ปลุกกระแส “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ททท.จัดสัมมนาที่หาดใหญ่ ปลุกกระแส "เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

วันนี้(20ก.ค.55) ที่ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นประธานเปิดการสัมมนา"เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 200 คน นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นใน 5 เมืองท่องเที่ยวหลักที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศอาเซียน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย นครพนม ตราด กาญจนบุรี และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เข้าถึงโอกาสและอุปสรรคในการเปิดเสรีการค้าและเตรียมพร้อมสู่AEC และนำความรู้ดังกล่าวไประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้โครงการสัมมนาในครั้งนี้ยังถือเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับAEC ร่วมกับการดำเนินงานเชิงรุก พร้อมติดอาวุธด้านการตลาดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อคงบทบาทผู้นำด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่ง ททท.ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานด้านการตลาดและการสื่อสารท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2554-2555 นี้ด้วย

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ                                 ทิศทางท่องเที่ยวไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเที่ยว ททท. สู่ AEC , ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยพร้อมเพียงใดต่อการเปิดการค้าเสรี ฯลฯ

           

Read more...

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                  

วันนี้(18ก.ค.55) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมยางข้น-ยางแท่ง , อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา , สหกรณ์กองทุนสวนยาง , หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นายอัฐพร พะระรามันห์ หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดเผยว่า  ปัจจุบันพื้นที่กรีดยางพาราในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3 ล้าน 3 แสนไร่ โดยนำมาแปรรูปในอุตสาหกรรมขั้นต้น โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยางแผ่นดิบ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำยางข้น กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป  แต่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังประสบปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการผลิตให้ถูกต้อง รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูป ซึ่งส่งผลต่ออัตราการสูญเสียและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น มีนวัตกรรมและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเข้ามาปรับปรุงกระบวนการต่างๆในการผลิตให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพารา ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียนในปี 2558 เป็นการพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายกิจการยางพารา และมีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์แผนปฏิบัติการกลุ่มเครือข่ายกิจการ รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นอีกด้วย กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "เจาะกระแสสถานการณ์และแนวโน้มยางพาราไทย" ,  การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต , การแนะนำโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา , แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ ฯลฯ

 

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษ เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษ เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันนี้(12ก.ค.55) ที่ ห้องประชุมสุปรีดา โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาเข้าทำการอบรมฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย สำหรับการอบรมฝึกพูดภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาว่า ไม่ค่อยมีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ หากได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชาวต่างชาติ ส่งผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสงขลา ทางจังหวัดสงขลา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา (กศน.) ร่วมรับผิดชอบดำเนินการโครงการอบรมฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดในการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตระหนักถึงการปรับตัวด้านภาษาเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ และมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับอาหารและบริการลูกค้าได้ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน และพนักงานลูกจ้าง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 105 คน ในการอบรมครั้งนี้นับจำนวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรมเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษผู้ประกอบการร้านอาหาร สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการอบรมครั้งนี้ รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน รวม 55 คน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาทำพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยตนเองในวันนี้ (ที่ 12 ก.ค.) พร้อมเน้นย้ำขอให้ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกพูดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะมีความชำนาญและนำไปใช้กับลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

Read more...

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(11ก.ค.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ทำให้สร้างความจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมระบบการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแฟชั่นมุสลิมไทยสู่สากล โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล โครงการคลังสมองพาณิชย์พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการสู่สากล และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการถึง 11 ล้านบาท พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น สำหรับในปีนี้(2555) กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด การส่งออก การบริหารจัดการร้านอาหารมุสลิมตามมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากล และมีการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกผลไม้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเข้ามา เพื่อยกระดับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรระดับแกนนำในการเป็นผู้แทนการค้า และสามารถแข่งขันได้เมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะมาถึงด้วย

 

Read more...

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวแทนจาก 3 ประเทศ ที่มาร่วมประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2 เดินทางนั่งรถรางชมเมืองเก่าสงขลา ตามแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม “เมืองเก่าสงขลา”

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ตัวแทนจาก 3 ประเทศ ที่มาร่วมประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2 เดินทางนั่งรถรางชมเมืองเก่าสงขลา

วันนี้(4ก.ค.55) ที่ บริเวณกำแพงเมืองเก่า ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุดจอดรถรางชมเมือง "Singora Tram Tour" ตามโครงการเที่ยวทั่วเมือง "นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา" ตัวแทนจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มาร่วมประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2 ที่อำเภอหาดใหญ่ หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้เดินทางนั่งรถรางชมเมืองเก่าสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายโครงการของจังหวัดสงขลา ในการการเตรียมความพร้อมของประเทศในกลุ่ม IMT-GT เพื่อเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยฝ่ายไทยได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยในส่วนของจังหวัดสงขลามีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม "เมืองเก่าสงขลา" เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองเก่าชิโนโปรตุกีสหลักในอนุภูมิภาค IMT-GT ได้แก่ มะละกา ปีนัง และภูเก็ต เข้าไปด้วย สำหรับรถรางชมเมืองเก่าสงขลา ทางเทศบาลนครสงขลานำมาให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้เดินทางชมเมืองสงขลาได้ทั่วทุกจุดโดยจัดเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา กำแพงเมืองเก่า ย่านเมืองเก่า ถนนนครในนครนอก และถนนนางงาม ไปแหลมสมิหลา และปลายสนอ่อนที่พญานาคพ่นน้ำ โดยมัคคุเทศก์ประจำรถคอยให้ความรู้ในเรื่องสถานที่ต่างๆ ที่รถรางผ่าน เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเต็มทุกเที่ยว โดยเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้บริการวันละ 6 รอบ เวลา 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 14.00 น.และ 15.00 น.เพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้ง่าย มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้ ทำให้การท่องเที่ยวมีความน่าสนใจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาได้อีกทางหนึ่งด้วย

Read more...

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สภาพัฒน์ฯร่วมกับจังหวัดสงขลา แถลงข่าวผลการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สภาพัฒน์ฯร่วมกับจังหวัดสงขลา แถลงข่าวผลการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2

วันนี้(3ก.ค.55) เวลา 17.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา สำหรับผลการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมระดับประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้น้นย้ำถึง ประเด็นบทบาทหน้าที่ของรัฐและจังหวัดในการเร่งรัดและส่งเสริมการค้าการลงทุนและธุรกิจในอนุภูมิภาค IMT-GT และการเตรียมความพร้อมของประเทศในกลุ่ม IMT-GT เพื่อเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยฝ่ายไทยได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน  และสะพานแห่งที่สองที่อำเภอสุไหงโกลกกับรัฐกลันตัน การเร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้ทางพิเศษหาดใหญ่-สะเดา เชื่อมโยงกับ ทางหลวงเหนือ-ใต้ของมาเลเซีย  การเร่งรัดพัฒนาด่านชายแดนที่สะเดา-บูกิตกายูฮิตัมและด่านชายแดนบ้านประกอบ-ดูเรียนบุหรง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเรื่องความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน  การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม "เมืองเก่าสงขลา" เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองเก่าชิโนโปรตุกีสหลักในอนุภูมิภาค IMT-GT  ได้แก่ มะละกา ปีนัง และภูเก็ต และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ / โลจิสติกส์ฮาลาล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฮาลาลอีกด้วย ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงปัญหาในการส่งออกนกเขาชวา ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนกและขอให้ที่ประชุมร่วมกันหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การส่งออกนกเขาชวากลับมาคึกคักอีกครั้ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความคึกคักและกระตุ้นความสนใจของผู้คนในพื้นที่ IMT-GT สู่การเตรียมความพร้อมและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่  เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคและก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 ต่อไป

Read more...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2‏

ข่าว สงขลา / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2

วันนี้ (3ก.ค.55) ที่ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2 จำนวน 201 คน นายสุธรรม เดชดี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี กล่าวว่า การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ด้านทักษะฝีมือ เทคโนโลยี และด้านภาษาต่างประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานในการผลิตและการให้บริการของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สำหรับการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งก่อให้เกิดการสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าด้านการค้า การลงทุน รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ทำให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ด้าน นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เป็นหนึ่งในนโยบายของสมาคมสมาพันธ์ฯ ที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนต่อยอดให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องพบปะนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มต้นๆ อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการขายและการให้บริการ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอีกทางหนึ่ง สำหรับการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการภาคบริการ มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 นี้

ทั้งนี้โครงการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยได้เปิดอบรมรุ่นที่ 1   เมื่อวันที่ 30 มกราคม 9 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เรียนจำนวน 176 คน และรุ่นที่ 2 เปิดอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 -25 มิถุนายน 2555 มีผู้เรียนจำนวน 201 คน 

 

Read more...

สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ ศอ.บต.และจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ ศอ.บต.และจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2

วันนี้ (3ก.ค.55) เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานเปิดการประชุม Retreat  ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี ครั้งที่ 2 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ที่ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ผู้แทนจังหวัดเกาะสุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนมุขมนตรีจาก 8 รัฐของประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนของทั้ง 3 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน นายกฤษฎา บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จัดการประชุมขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นตามพันธสัญญาแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) เพื่อให้ทั้ง 3 ประเทศได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ IMT – GT ในระดับจังหวัด  ร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมของทั้ง 3 ประเทศ  ร่วมกำหนดแผนการพัฒนาชายแดนร่วมของจังหวัดและรัฐ  การเสนอรายงานของสภาธุรกิจ IMT – GT พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาทางธุรกิจระหว่างกันอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

Read more...