วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ Road Map : เปิดแนวรุกบุก AEC

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ Road Map : เปิดแนวรุกบุก AEC

วันนี้(11ก.ค.56) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ Road Map : เปิดแนวรุกบุก AEC โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 100 คน

นายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ปี 2556 ที่ให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ พัฒนา และเตรียมความพร้อมในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสงขลาถือเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เปรียบเสมือนประตูสู่เศรษฐกิจโลกของไทย โดยจัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556

            กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย นายอรินทร์ จิรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน , การเสวนาเรื่องศักยภาพของ SME ไทยในตลาด AEC โดย นายเทพชู ศรีโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สถาบันอาหาร , นางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด , นายอภิชาติ เตชะภัทรกุล ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด , การจัดทำแผนกลยุทธ์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ AEC ฯลฯ

สำหรับผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ทั้งด้านการลงทุน ด้านแรงงาน กลุยุทธ์ด้านการตลาด การเจรจาธุรกิจ มาตรฐานสินค้า  กฎระเบียบและข้อบังคับ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

 


Read more...