วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ก.พ. เดินสายให้ความรู้ข้าราชการส่วนภูมิภาคเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา /

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.55 ที่ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอนุสรณ์ แสงทองสุข ที่ปรึกษาระบบราชการสำนักงาน ก.พ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ

นายอนุสรณ์ แสงทองสุข ที่ปรึกษาระบบราชการสำนักงาน ก.พ. เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯในฐานะองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 โดยได้ตั้งเป้าหมายขยายการพัฒนาและสร้างความพร้อมในเชิงลึกเชิงกว้าง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมระหว่างส่วนราชการและการพัฒนาบุคลากรภาคราชการให้ครอบคลุมความต้องการของราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญผู้บริหารและข้าราชการของจังหวัดตามแนวชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จ.สงขลา จ.สตูล จ.นราธิวาส และจ.ยะลา ทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานทหาร-ตำรวจ และนายกเทศมนตรี จำนวนกว่า  200 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันเพื่อระดมความคิดเห็นของจังหวัดในการนำข้อมูลเพื่อนำไปกำหนดแนวทางการสนับสนุนข้าราชการไทยให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการสัมมนาฯ เรื่อง "ทิศทางและผลกระทบของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ , นายเพิ่มศักดิ์ บ้านใหม่ ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ , นางสาวบุศรา กาญจนาลัย ผู้อำนวยการกองอาเซียน 4 กรมอาเซียน และ พันเอกเทิดศักดิ์ ดำขำ ผู้อำนวยการกองข่าว กรมข่าวทหารบก

Read more...