วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(11ก.ค.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ทำให้สร้างความจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมระบบการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วย 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแฟชั่นมุสลิมไทยสู่สากล โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล โครงการคลังสมองพาณิชย์พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการสู่สากล และโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการถึง 11 ล้านบาท พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น สำหรับในปีนี้(2555) กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาด การส่งออก การบริหารจัดการร้านอาหารมุสลิมตามมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากล และมีการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกผลไม้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเข้ามา เพื่อยกระดับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรระดับแกนนำในการเป็นผู้แทนการค้า และสามารถแข่งขันได้เมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะมาถึงด้วย