วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์ เน้นย้ำการพัฒนาสวนสัตว์ทั่วไทยให้เป็นหนึ่งในอาเซียน

ข่าว สงขลา / ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์ เน้นย้ำการพัฒนาสวนสัตว์ทั่วไทยให้เป็นหนึ่งในอาเซียน  

วันนี้(22เม.ย.55)  ที่ ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน  สวนสัตว์สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์สงขลา โดยได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาล ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถานที่แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมความรู้เรื่องสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งถือว่าเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ที่มีสวนสัตว์สงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตลอดชีวิต นอกจากนี้ สวนสัตว์สงขลา ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพร่วมกับสัตว์เลื้อยคลานไว้เป็นที่ระลึก โดยให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด  สามารถกอดหรือจับสัตว์ได้โดยไม่เป็นอันตราย เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยแลอย่างใกล้ชิด

นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ จะพัฒนาสวนสัตว์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานที่สูงเป็นผู้นำในอาเซียน เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะต้องสร้างพันธมิตรไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศจีนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ด้วย  ซึ่งตั้งความหวังไว้ว่า จะทำให้สวนสัตว์ของประเทศไทยเป็นสถานที่ที่จะทำให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ ควบคู่กับการมีจิตใจที่อ่อนโยนในการดูแลสัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่สามารถช่วยปลูกฝังและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนได้

 

 

 

 

 

Read more...

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาจชต.หวังยกระดับการศึกษาสู่อาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาจชต.หวังยกระดับการศึกษาสู่อาเซียน

บ่ายวันนี้(20เม.ย.55) ที่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายอาร์ ซาเทรียว บูดี ซันโต้ รองกงสุลอินโดนีเซียสงขลา ร่วมเป็นประธานการเปิดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการอาชีวศึกษา การแลกเปลี่ยนครู-นักศึกษา School Parnership Program ไทย-อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี นายเสริมศักดิ์ นิลวิไล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก หัวหน้าโครงการฯนำคณะครูและนักศึกษากว่า 90 คน จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เดินทางร่วมทำกิจกรรมที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20 เมษายน-12 พฤษภาคม 2555

นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศในปัจจุบัน โดยการฟื้นฟูสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้าน จึงได้มีการสร้างความตระหนักเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งเตรียมบุคลากรตามกรอบของประชาคมอาเซียน และได้จัดโครงการนำคณะครูและนักศึกษาดูงานยังต่างประเทศในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนสาขาอาชีพต่างๆ , ด้านอิสลามศึกษา , ภาษาอังกฤษ , ภาษามาลายู  รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาวิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย เป็นการยกระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมที่เน้นพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม มีภาษาที่คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงเป็นโอกาสดีสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนใต้ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นด้านสาขาวิชาชีพต่อไป

 

 

Read more...

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ม.อ. ขอเชิญรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

ข่าว Pstitch สงขลา / ม.อ. ขอเชิญรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

 

รศ.ดร.อดิศา  แซ่เตียว  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เปิดเผยว่า ทางคณะฯได้ร่วมกับ สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย (PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA)  ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555  ในวันที่ 21 เมษายน 2555 ณ ห้องรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  คณะศิลปศาสตร์  ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Humanities and Social Sciences Research Trends on ASEAN Community and Beyond"  ซึ่งปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ เพื่อที่จะสามารถผลิตผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นเวทีหนึ่งที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัยของอาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  (หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) และ Prof.Dr. Mark W. Neal  (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก School of Oriental & African Studies, University of London) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Sustainable Future: Integrating Sustainability Issues in ASEAN Higher Education" ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

 

Read more...