วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2‏

ข่าว สงขลา / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2

วันนี้ (3ก.ค.55) ที่ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รุ่นที่ 2 จำนวน 201 คน นายสุธรรม เดชดี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี กล่าวว่า การพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ด้านทักษะฝีมือ เทคโนโลยี และด้านภาษาต่างประเทศ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานในการผลิตและการให้บริการของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สำหรับการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งก่อให้เกิดการสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าด้านการค้า การลงทุน รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ทำให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ด้าน นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เป็นหนึ่งในนโยบายของสมาคมสมาพันธ์ฯ ที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนต่อยอดให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องพบปะนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มต้นๆ อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการขายและการให้บริการ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอีกทางหนึ่ง สำหรับการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการภาคบริการ มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 นี้

ทั้งนี้โครงการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยได้เปิดอบรมรุ่นที่ 1   เมื่อวันที่ 30 มกราคม 9 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เรียนจำนวน 176 คน และรุ่นที่ 2 เปิดอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 -25 มิถุนายน 2555 มีผู้เรียนจำนวน 201 คน