วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษ เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษ เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันนี้(12ก.ค.55) ที่ ห้องประชุมสุปรีดา โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาเข้าทำการอบรมฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย สำหรับการอบรมฝึกพูดภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาว่า ไม่ค่อยมีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ หากได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับชาวต่างชาติ ส่งผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสงขลา ทางจังหวัดสงขลา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา (กศน.) ร่วมรับผิดชอบดำเนินการโครงการอบรมฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดในการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และตระหนักถึงการปรับตัวด้านภาษาเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ และมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับอาหารและบริการลูกค้าได้ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน และพนักงานลูกจ้าง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 105 คน ในการอบรมครั้งนี้นับจำนวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรมเป็นเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษผู้ประกอบการร้านอาหาร สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในการอบรมครั้งนี้ รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน รวม 55 คน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาทำพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยตนเองในวันนี้ (ที่ 12 ก.ค.) พร้อมเน้นย้ำขอให้ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกพูดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะมีความชำนาญและนำไปใช้กับลูกค้าชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย