วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา เตรียมผูกสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซีย เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สงขลา / จังหวัดสงขลา เตรียมผูกสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซีย เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(29มิ.ย.55) ที่ ห้องประชุมศาลากลาง อ.เมือง จ.สงขลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสงขลา กับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้กรอบ IMT-GT และการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 จากการประชุมคณะทำงานพิจารณาเห็นว่าจังหวัดสงขลามีความเหมาะสมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีสถานกงสุลประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่แล้ว ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกันในหลายด้าน เช่น ด้านการลงทุน การศึกษา กีฬา การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้านพลังงานและด้านอื่นๆ คาดว่าจะได้พบปะเจรจาระหว่างกันในเร็วๆนี้ สำหรับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะสุมาตรา มีประชาการประมาณ 6 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตน้ำมันปาล์ม การผลิตเยื่อกระดาษ และแหล่งน้ำมันปิโตรเลียม ในภาพรวมประชากรมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศพต.ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย สร้างมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวะสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศพต.ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย สร้างมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวะสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(28มิ.ย.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศพต.) นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย TVET Camp ครั้งที่ 3 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการ ศพต. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศในปัจจุบันเพื่อฟื้นฟูสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้าน ทางศูนย์ฯ จึงได้มีการสร้างความตระหนักในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเตรียมบุคลากรตามกรอบของประชาคมอาเซียน และได้จัดโครงการนำคณะครูและนักศึกษาดูงานยังประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา และในครั้งนี้ทางคณะจากอินโดนีเซียซึ่งเดินทางมาจากเมืองยอร์คยากาตาร์ สุราบายา และบาหลี จำนวน 103 คน จาก 18 วิทยาลัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย ใน 18 วิทยาลัยของพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2555 ซึ่งจะมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม การเรียนการสอนเทคโนโลยีต่างๆ การดูงานยังสถานประกอบการ การทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ด้วย ด้าน นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้มีการเตรียมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ คือ การประกวดการสร้างเว็บเพจ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

Read more...

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สนง.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จัดโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


  ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สนง.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จัดโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(25มิ.ย.55) ที่ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เขต 1 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน นางสาววีณา ลาภจตุรภุช นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เขต 1 กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาทางด่านชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร แต่เนื่องจากมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้มีจำนวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทางสำนักงานฯจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรดังกล่าว เพื่อสามารถสื่อสารภาษาจีนให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมัคคุเทศก์และบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะมาถึงนี้ด้วย สำหรับการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆละ 7 วัน รวมจำนวน 49 ชั่วโมง

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

วันนี้(21มิ.ย.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 60 คน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย และการบรรยายที่มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน และนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ความเป็นประชาคมอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  กล่าวว่า พื้นที่ภาคใต้อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงทั้งทางบวกและทางลบ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้และเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถแสวงหาโอกาสจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนได้อย่างสมประโยชน์ ขณะเดียวกันหากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความพร้อมก็จะทำให้เสียโอกาสจนส่งผลกระทบต่อความเสียหายโดยรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ในขณะเดียวกันจึงถือเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและข่าวสารอาเซียนไปยังประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Read more...

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการ “พิพิธอาเซียน สัญจร...A journey through ASEAN Mobile Exhibition”


ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / นครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการ "พิพิธอาเซียน สัญจร...A journey through ASEAN Mobile Exhibition"

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้สนใจผู้สนใจร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ "พิพิธอาเซียน สัญจร...A journey through ASEAN Mobile Exhibition" ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้สนใจได้ทำความรู้และเรียนรู้หลากแง่มุมของเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รู้จัก เข้าใจและพร้อมที่จะรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างรวมไปถึงเป็นผู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดเอกลักษณ์อันดีงามของชาติไทยออกไปสู่เพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 16.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 รู้จัก...เข้าใจ อาเซียน ASEANWALL ฐานกิจกรรมที่ 2 Match Me If You Can จับคู่ให้ได้...ถ้านายแน่จริง ฐานกิจกรรมที่ 3 เรียนรู้อาเซียนกับศูนย์อาเซียนศึกษา  ASEAN ตามอัธยาศัย (จัดฉายสารคดี, การ์ตูนแอนิเมชั่นฯลฯ) , การฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา "อาเซียนกลางแปลง"

             

Read more...