วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(25ก.ค.55) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12 สงขลา จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า  200 คน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถานประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสงขลา

นางชญาดา สกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและมีเวลาในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้า รวมถึงการติดตามและประเมินผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาครวมและรายสาขาว่าจะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างไร ทางสถาบันฯจึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยแยกภารกิจดำเนินการเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนแรก เป็นการเสวนาเรื่อง " การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลกระทบและมาตรการรองรับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร , มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(มาตรฐานอาชีพ) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่วนที่ 2 เป็นการระดมความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้ง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมภาคบริการ ฯลฯ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในวันนี้ จะนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ กำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการจะได้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน(Labour Productivity) เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีฝีมือได้มาตรฐานสากลต่อไป