วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการอาเซียน : เดินหน้าสู่การสร้างประชาคม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการอาเซียน : เดินหน้าสู่การสร้างประชาคม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอาเซียน : เดินหน้าสูการสร้างประชาคม ขึ้นในวันที่ 27 -28 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน โดยมี ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์ นำทีมวิทยากรมาในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสัมมนา ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 (ภาคเช้า) สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทุกคณะ/วิทยาเขต จำนวน 300 คน ณ ห้อง REG 301 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม (หลังคณะเศรษฐศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 (ภาคบ่าย) สำหรับภาคธุรกิจธุรกิจในจังหวัดสงขลา จำนวน 80 คน ณ ห้อง 260 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 (ภาคเช้า) สำหรับภาครัฐในจังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7428-2910-4 (ภายใน 2910-4)

 

 

 

 

 

 

 

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา“ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า” โดยอดีตเลขาธิการอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา"ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า" โดยอดีตเลขาธิการอาเซียน

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ในวาระครบรอบทศวรรษแรกแห่งการก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งเป็นคณะฯ ที่ให้บริการทางการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในภาคใต้ ซึ่งคณะฯ ได้ตระหนักถึงการมีบทบาทเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อฉลองวาระสำคัญในครั้งนี้ตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ จาก ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง "ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า" วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 201-202 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

Read more...