วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการ “พิพิธอาเซียน สัญจร...A journey through ASEAN Mobile Exhibition”


ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / นครหาดใหญ่ ขอเชิญชมนิทรรศการ "พิพิธอาเซียน สัญจร...A journey through ASEAN Mobile Exhibition"

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้สนใจผู้สนใจร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ "พิพิธอาเซียน สัญจร...A journey through ASEAN Mobile Exhibition" ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้สนใจได้ทำความรู้และเรียนรู้หลากแง่มุมของเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รู้จัก เข้าใจและพร้อมที่จะรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างรวมไปถึงเป็นผู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดเอกลักษณ์อันดีงามของชาติไทยออกไปสู่เพื่อนบ้านประชาคมอาเซียนต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 16.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 รู้จัก...เข้าใจ อาเซียน ASEANWALL ฐานกิจกรรมที่ 2 Match Me If You Can จับคู่ให้ได้...ถ้านายแน่จริง ฐานกิจกรรมที่ 3 เรียนรู้อาเซียนกับศูนย์อาเซียนศึกษา  ASEAN ตามอัธยาศัย (จัดฉายสารคดี, การ์ตูนแอนิเมชั่นฯลฯ) , การฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษา "อาเซียนกลางแปลง"