วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศพต.ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย สร้างมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวะสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศพต.ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย สร้างมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวะสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(28มิ.ย.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศพต.) นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย TVET Camp ครั้งที่ 3 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการ ศพต. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศในปัจจุบันเพื่อฟื้นฟูสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้าน ทางศูนย์ฯ จึงได้มีการสร้างความตระหนักในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเตรียมบุคลากรตามกรอบของประชาคมอาเซียน และได้จัดโครงการนำคณะครูและนักศึกษาดูงานยังประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา และในครั้งนี้ทางคณะจากอินโดนีเซียซึ่งเดินทางมาจากเมืองยอร์คยากาตาร์ สุราบายา และบาหลี จำนวน 103 คน จาก 18 วิทยาลัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย ใน 18 วิทยาลัยของพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2555 ซึ่งจะมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม การเรียนการสอนเทคโนโลยีต่างๆ การดูงานยังสถานประกอบการ การทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ด้วย ด้าน นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้มีการเตรียมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ คือ การประกวดการสร้างเว็บเพจ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป