วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

วันนี้(21มิ.ย.55) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 60 คน สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย และการบรรยายที่มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน และนำไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้ความเป็นประชาคมอาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  กล่าวว่า พื้นที่ภาคใต้อาจได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงทั้งทางบวกและทางลบ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานและภาคส่วนต่างๆ มีความรู้และเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถแสวงหาโอกาสจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนได้อย่างสมประโยชน์ ขณะเดียวกันหากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความพร้อมก็จะทำให้เสียโอกาสจนส่งผลกระทบต่อความเสียหายโดยรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ในขณะเดียวกันจึงถือเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและข่าวสารอาเซียนไปยังประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น