วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1จัดงาน “สานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” ยกย่องเชิดชูสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา รักษาเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย 7 ประการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าว สันติภาพ รามสูต / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1จัดงาน "สานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม" ยกย่องเชิดชูสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา รักษาเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย 7 ประการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 วันนี้(6ก.ย.55) ที่ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน "สานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม" ชึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดขึ้น เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบูรณาการเป็นนโยบายเพื่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รักษาเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย 7 ประการ ประกอบด้วย นโยบายข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นโยบายข้อที่ 2 การอ่านออกเขียนได้ นโยบายข้อที่ 3คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เป็นคนดี มีความกตัญญูกตเวทีและ มีจิตสาธารณะ นโยบายข้อที่ 4 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ นโยบายข้อที่ 5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นโยบายข้อที่ 6 อาเซียนศึกษา และนโยบายข้อที่ 7 โรงเรียนน่าอยู่  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีสถานศึกษาที่สามารถนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ ประสบความสำเร็จมีผลงานโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ขวัญกำลังใจ แก่สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาให้สารธารณชนรับทราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จึงได้จัดงาน "สานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม" โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานดีเด่นของโรงเรียน และกิจกรรมประกวด/แข่งขัน ทักษะของนักเรียน ในระหว่าง วันที่ 6- 7 กันยายน 2555 ณ ลานดนตรีและลานวัฒนธรรม เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หลังจากนั้น ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "การนำอาเซียนศึกษาเข้าสู่ห้องเรียน" เพื่อให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะ