วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนามาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนามาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร(ยางพารา) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

วันนี้ (25พ.ค.55) เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนามาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกรจำนวนกว่า 100 คน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม พร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนแผนอื่นตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดมาตรการในการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการยาง อุตสาหกรรมยาง ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะมีการรวบรวมผลจากการสัมมนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล เพื่อจัดทำเป็นความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง"มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558" นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป