วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาจชต.หวังยกระดับการศึกษาสู่อาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาจชต.หวังยกระดับการศึกษาสู่อาเซียน

บ่ายวันนี้(20เม.ย.55) ที่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายอาร์ ซาเทรียว บูดี ซันโต้ รองกงสุลอินโดนีเซียสงขลา ร่วมเป็นประธานการเปิดโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการอาชีวศึกษา การแลกเปลี่ยนครู-นักศึกษา School Parnership Program ไทย-อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี นายเสริมศักดิ์ นิลวิไล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก หัวหน้าโครงการฯนำคณะครูและนักศึกษากว่า 90 คน จากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เดินทางร่วมทำกิจกรรมที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20 เมษายน-12 พฤษภาคม 2555

นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศในปัจจุบัน โดยการฟื้นฟูสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้าน จึงได้มีการสร้างความตระหนักเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งเตรียมบุคลากรตามกรอบของประชาคมอาเซียน และได้จัดโครงการนำคณะครูและนักศึกษาดูงานยังต่างประเทศในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนสาขาอาชีพต่างๆ , ด้านอิสลามศึกษา , ภาษาอังกฤษ , ภาษามาลายู  รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาวิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย เป็นการยกระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมที่เน้นพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม มีภาษาที่คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงเป็นโอกาสดีสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนใต้ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นด้านสาขาวิชาชีพต่อไป