วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ม.อ. ขอเชิญรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

ข่าว Pstitch สงขลา / ม.อ. ขอเชิญรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)

 

รศ.ดร.อดิศา  แซ่เตียว  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เปิดเผยว่า ทางคณะฯได้ร่วมกับ สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย (PERSATUAN PENULIS NASIONAL MALAYSIA)  ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555  ในวันที่ 21 เมษายน 2555 ณ ห้องรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ  คณะศิลปศาสตร์  ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Humanities and Social Sciences Research Trends on ASEAN Community and Beyond"  ซึ่งปัจจุบันทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ เพื่อที่จะสามารถผลิตผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นเวทีหนึ่งที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัยของอาจารย์  นักวิชาการ  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  (หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แนวโน้มการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) และ Prof.Dr. Mark W. Neal  (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก School of Oriental & African Studies, University of London) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Sustainable Future: Integrating Sustainability Issues in ASEAN Higher Education" ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในวันเวลาดังกล่าว