วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยืนยันก้าวใหม่กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กรหลักด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปี 2556 แก่พี่น้องประชาชน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุวดี ศรีสมบูรณ์ / อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ยืนยันก้าวใหม่กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กรหลักด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปี 2556 แก่พี่น้องประชาชน รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(2..56) นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ ซึ่งดำเนินรายการโดย นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ทางคลื่นความถี่ F.M. 102.25 MHz. ยืนยันก้าวใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเดินหน้าเป็นองค์กรหลักด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปี2556 แก่พี่นองประชาชน

นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปีใหม่ 2556 นี้ กรมประชาสัมพันธ์ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นองค์กรหลัก ด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ระดับมืออาชีพแห่งอาเซียน โดยสามารถนำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยของเราให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย โดยยังคงยึดพันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่จะช่วยกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็ตาม นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการปรับสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองภารกิจของรัฐบาล และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้มีการนำเสนอข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในทุกสื่อ ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย โทรทัศน์ดาวเทียม และสื่อบุคคล ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กรมประชาสัมพันธ์ทำงานได้อย่างครอบคลุม กว้างขวาง และแพร่หลาย

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในก้าวใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ในปี 2556 นี้ พี่น้องประชาชนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้บุคคลกรได้ฝึกทักษะ ฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านต่างๆ รับการฝึกอบรมมากขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ ควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุงเครื่องส่ง กำลังส่งออกอากาศ เช่น เรื่อง new broadband ที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันที ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมประมาณต้นปี 2557 รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอลให้เป็นไปตามกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้ทำข้อตกลงไว้ว่าภายในปี 2558 นี้ จะต้องเปลี่ยนการส่งสัญญาณให้เป็นดิจิตอลได้ทั้งหมด ในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่จะมีการออกอากาศเป็นภาษามลายูถิ่นให้ได้ติดตามกันอีกด้วย